Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Dobitnici po izvlačenjima se nalaze na stranici
Dobitnici nagradne igre „Uzmi račun i pobedi 2018“

Drug krug: nagradna igra „Uzmi račun i pobedi 2018“ organizovana je na teritoriji Republike Srbije u periodu od 7. aprila 2018. godine do 5. maja 2018. godine.
Nagradni fond ukupne vrednosti 139.875.730,12 dinara sa uračunatim PDV-om.

Nagrade u drugom krugu nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018:

NagradaKoličinaPojedinačna vrednost (RSD)
Stan u Beogradu u naselju Beograd na vodi u zgradi BG Vista117.813.495,08
Dvoiposoban – dupleks stan u Novom Sadu110.340.415,66
Dvosoban stan u Beogradu u naselju Braće Jerković – Padina17.083.494,11
Dvosoban stan u Beogradu na lokaciji Zemunske kapije110.234.606,73
Dvosoban stan u Beogradu na lokaciji Zemunske kapije19.753.823,96
Trosoban stan u Novom Beogradu u naselju dr Ivan Ribar111.833.894,58
Automobil Fiat 500 L marke Pop Star501.288.320,00
Vaučer za kupovinu – Forma Ideale10120.000
Vaučer za kupovinu – Gorenje10120.000
Vaučer za kupovinu/Poklon kartica  – Ušće Shopping Center20120.000
Vaučer za kupovinu – Tehnomanija2060.000
Vaučer za kupovinu – Gomex2060.000
Vaučer za kupovinu – DIS2060.000

 

Novi ciklus nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018. organizuje se kroz dva kruga u trajanju od po mesec dana (mart/april). Prvi krug traje od 3. do 31. marta 2018. godine.Priređivač nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018. je Vlada Republike Srbije. Za nagradnu igru važiće ista pravila kao i u prethodnom ciklusu, a jedina promena je ta što koverte za slanje računa više neće biti tipske, već će građani moći da šalјu koverte u različitim formatima. Kao i prethodni put, u koverti je potrebno da bude deset fiskalnih računa ili deset slipova, sa najmanjim iznosom po računu ili slipu od 100 dinara. Precizan datum početka biće definisan Pravilima nagradne igre, o kojima će javnost biti obaveštena, najkasnije 15 dana pre početka. Građanima je omogućeno da šalju koverte sa računima ranije (od 1. februara 2018.) kako bi imali više vremena da sakupe veći broj računa što povećava njihove šanse za dobitak i dodatno se pozitivno odražava na smanjenje sive ekonomije u delatnostima koje imaju obavezu izdavanja fiskalnog računa.

Oglasi

Nagrade su:
Nagradni fond se definiše Pravilima nagradne igre i za prvi krug nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018 uključuje:

 • 5 stanova (4 stana u Beogradu i 1 stan u Novom Sadu),
 • 50 putničkih vozila FIAT 500L, 
 • 10 robnih vaučera koji se mogu zameniti za robu u prodajnim objektima Forma Ideale (pojedinačna vrednost vaučera je 120 000 dinara),
 • 10 robnih vaučera koji se mogu zameniti za robu u prodajnim objektima Gorenje (pojedinačna vrednost vaučera je 120 000 dinara),
 • 20 robnih vaučera koji se mogu zameniti za robu u prodajnim objektima Tehnomanija (pojedinačna vrednost vaučera je 60 000 dinara),
 • 20 robnih vaučera koji se mogu zameniti za robu u prodajnim objektima Gomex (pojedinačna vrednost vaučera je 60 000 dinara),
 • 20 robnih vaučera koji se mogu zameniti za robu u prodajnim objektima DIS (pojedinačna vrednost vaučera je 60 000 dinara).

Vreme trajanja i uslovi za učešće

Novi ciklus nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018. organizuje se kroz dva kruga u trajanju od po mesec dana (mart/april). Prvi krug traje od 3. do 31. marta 2018. godine.

Pravo na učešće imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja prikupe i pošalju 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda za plaćanje karticom (“slipova“), minimalne vrednosti od 100 dinara po fiskalnom računu ili slipu, ne starijih od 01. januara 2018. godine.

Oglasi
Oglasi

Pravo učešća nemaju lica zaposlena kod Priređivača, u Kabinetu predsednika Vlade i Generalnom sekretarijatu Vlade, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi, Državnoj lutriji Srbije, Pošti Srbije, Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije i Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Slanje računa i slipova

Slanje koverata počelo je 1. februara 2018. Fiskalni računi i slipovi pakuju se odvojeno (ne smeju se mešati) u bilo koju kovertu. Poštarina je besplatna i broj koverata koji jedan učesnik može da pošalje nije ograničen. Koverte se mogu predati na šalterima svih filijala Pošte Srbije ili ubaciti u poštansko sanduče, odakle će ih Pošta Srbije dostaviti priređivaču.

Koverte za nagradnu igru treba da budu popunjene u skladu sa kriterijumima nagradne igre:

  • Na prednjoj strani koverte treba upisati „UZMI RAČUN I POBEDI 2018“
  • Na poleđini koverte treba čitkim slovima upisati lične podatke učesnika i to: ime, prezime, adresa prebivališta/boravišta iz ličnih dokumenata i kontakt telefon

Javna izvlačenja nagrada

Propozicijama su predviđena četiri javna izvlačenja dobitnika nagrada u prvom krugu, uživo na programu Radio-televizije Srbije od 17:30 časova i to 3, 10, 17. i 24. marta 2018. godine.
U izvlačenju pojedinačnog kola nagradne igre učestvuju sve koverte koje su blagovremeno pristigle na adresu Uzmi račun i pobedi 2018. Koverte koje su blagovremeno stigle na traženu adresu i nisu izvučene u nekom od izvlačenja, učestvuju u narednom, sve do poslednjeg – četvrtog izvlačenja prvog kruga nagradne igre.
Koverte koje ne budu izvučene u nekom od izvlačenja u prvom krugu (izvlačenja u martu), imaju pravo da učestvuju u izvlačenjima nagrada drugog kruga nagradne igre tokom aprila 2018.

Fiskalni računi smatraju se ispravnim ukoliko sadrže sledeće podatke:

1. Naziv obveznika i naziv i adresu prodajnog mesta;
2. Poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika;
3. Identifikacioni broj fiskalnog modula fiskalne kase;
4. Naziv, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobara, odnosno usluga;
5. Specifikaciju poreskih stopa;
6. Iznos poreza po poreskim stopama;
7. Ukupan iznos poreza;
8. Vrednost prometa po poreskim stopama;
9. Ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu, sredstvo plaćanja (gotovina, ček, kartica), uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga;
10. Dan, mesec, godinu, sat i minut sačinjavanja fiskalnog isečka;
11. Redni broj fiskalnog isečka;
12. Fiskalni logo koji se sastoji od četiri ocila razdvojenih krstom ispisanih u kvadratu (nalazi se u donjem delu računa).

Potvrde za plaćanje karticom (slipovi) smatraju se ispravnim ako sadrže sledeće podatke:
1. Naziv i adresa trgovca/prodavca (ulica i broj, grad)
2. Vrsta transakcije za koju se izdaje potvrda – natpis “prodaja” na slipu
3. Broj kartice (PAN) – prikazan delimično (poslednje 4 cifre / prvih 6 i poslednje 4 cifre, izostavljen datum isteka kartice)
4. Valuta i ukupan iznos transakcije
5. Datum transakcije
6. Broj odobrenja, ukoliko transakcija zahteva odobrenje Izdavaoca
7. Oznaka aplikacije (AID), u slučaju transakcija realizovanih korišćenjem kartice sa čipom.

U nagradnoj igri mogu učestvovati samo fiskalni računi i slipovi za realizovanu kupovinu (potvrde o izvršenoj isplati novca sa bankomata ili potvrde o refundaciji će se smatrati nevažećim slipovima), odnosno samo transakcije koje su obavljene i nisu ni na koji način poništene, niti je primljena bilo kakva refundacija / povraćaj sredstava za transakciju (npr. zbog povraćaja robe, prekida ugovora itd.).
Slipovi u koverti ne moraju glasiti na lice koje je na koverti naznačeno kao pošiljalac, niti fiskalni računi moraju pripadati pošiljaocu, s tim da pošiljalac, svojim učešćem u nagradnoj igri, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću tvrdi da su fiskalni računi i slipovi ispravni, te da je preduzeo sve potrebne radnje kako bi se uverio u njihovu ispravnost, kao i da je upoznat sa činjenicom da mu, u skladu sa ovim Pravilima, nagrada neće biti dodeljena ukoliko komisija ustanovi da dostavljeni fiskalni računi i slipovi nisu ispravni.
Brendirane koverte, posebno i isključivo štampane za nagradnu igru, sa odštampanim poštanskim fahom, mogu se preuzeti u svim filijalama Pošte Srbije na teritoriji Republike Srbije.
Učesnici u Nagradnoj igri koverte neće plaćati, a poštanska usluga biće besplatna.
Učesnik u nagradnoj igri dužan je da na poleđini koverte upiše čitko, štampanim slovima svoje lične podatke: ime, prezime, adresu prebivališta/boravišta i kontakt telefon.
Pod posebnim, brendiranim i ispravnim kovertama iz stava 1. ovog člana Pravila smatraju se sve koverte koje su odštampane isključivo za potrebe nagradne igre, na kojima je učesnik u nagradnoj igri uneo lične podatke na način definisan u prethodnom stavu ovog člana Pravila, i koje sadrže minimum 10 ispravnih fiskalnih računa ili 10 ispravnih potvrda za plaćanje karticom („slipova”).
Fiskalni računi i potvrde za plaćanje karticom („slipovi”) ne mogu se slati zajedno u istoj koverti.
Jedan učesnik može učestvovati u nagradnoj igri sa neograničenim brojem koverata i može osvojiti više nagrada.

Slanje računa i slipova
Fiskalni računi i slipovi pakuju se odvojeno (ne smeju se mešati) u bilo koju kovertu. Poštarina je besplatna i broj koverata koji jedan učesnik može da pošalje nije ograničen. Koverte se mogu predati na šalterima svih filijala Pošte Srbije, odakle će ih Pošta Srbije dostaviti priređivaču.
Koverte za nagradnu igru treba da budu popunjene u skladu sa kriterijumima nagradne igre:
Na prednjoj strani koverte treba upisati „UZMI RAČUN I POBEDI 2018“
Na poleđini koverte treba čitkim slovima upisati lične podatke učesnika i to: ime, prezime, adresa prebivališta/boravišta iz ličnih dokumenata i kontakt telefon
Slanje koverata počinje 1. februara 2018. Sve koverte koje budu prispele u prvom krugu nagradne igre učestvovaće i u drugom krugu.

Izvlačenja
Propozicijama su predviđena četiri javna izvlačenja dobitnika nagrada u prvom krugu, uživo na programu Radio-televizije Srbije od 17:30 časova i to 3, 10, 17. i 24. marta 2018. godine. Koverte koje ne budu izvučene u nekom od izvlačenja u prvom krugu, imaju pravo da učestvuju u izvlačenjima drugog kruga nagradne igre.

Imena dobitnika nagradne igre svakog pojedinog izvlačenja, biće objavljena u dnevnom listu “Politika“ u roku od 3 dana od dana svakog izvlačenja dobitnika, kao i na internet stranici Priređivača, na internet stranici nagradne igre www.uzmiracun.rs, te na internet stranici Radio televizije Srbije.
Priređivač se obavezuje da uruči dobitnicima uputstvo o preuzimanju nagrade i potvrdu o dobitku u roku od 30 dana od dana objavljivanja imena dobitnika u dnevnom listu “Politika’.

Takmičenje opština i gradova
Tokom trajanja dva kruga nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018, paralelno će teći takmičenje opština i gradova u broju prikupljenih fiskalnih računa i slipova.
Kako bi svi imali podjednaku šansu da pobede, opštine i gradovi su podeljeni prema broju stanovnika u tri takmičarske grupe – male, srednje i velike.
Svaka od takmičarskih grupa imaće po tri pobednika, tj. ukupno 9 u celom takmičenju. Rang lista u svakoj od grupa praviće se na osnovu broja poslatih koverata po glavi stanovnika ponderisano kupovnom moći (odnos između prosečne zarade u toj lokalnoj samoupravi i prosečne zarade na republičkom nivou).
Devet najaktivnijih lokalnih zajednica biće nagrađene sa po 23.000 evra, a sredstva moraju biti namenjena za opremanje škola, bolnica, vrtića i drugih objekata od javnog značaja – o čemu će putem glasanja odlučivati građani pobedničkih opština.

Organizatori i partneri nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018.
Priređivač nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018. je Vlada Republike Srbije i organizuje se pod pokroviteljstvom premijerke Ane Brnabić u saradnji sa NALED-om i privredom okupljenom u Savezu za fer konkurenciju. Partneri u realizaciji nagradne igre su Ministarstvo finansija, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, Poreska uprava, Državna lutrija Srbije i Pošta Srbije.

Pravila nagradne igre „Uzmi račun i pobedi 2018“ možete pronaći OVDE