Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

ULTRA energy drink nagradna igra traje od 02.07.2018 u 00:00 časova, završava se 29.07.2018 u 23:59 časova. Konkurs se realizuje na teritoriji Republike Srbije.

Dobitnik će osvojiti petodnevno putovanje za dve (2) osobe u periodu od 30.08.2018 do 03.09.2018., koja će se sastojati od sledećeg:
• boravak od 4 noć i za 2 osobe u twin kabini na brodu sa all-inclusive hranom, all-inclusive bezalkoholnim pićima i vaučerima za alkoholna pića koje će dobitniku i njegovom pratiocu biti uručeni od strane Organizatora
• dve (2) povratne avionske karte ekonomske klase za dve (2) osobe od aerodroma u Srbiji do aerodroma u Barseloni. Lokacije aerodroma, datume i vremena letova ć e odrediti Organizator po svom potpunom pravu odlu č ivanja;
• povratne transfere ekonomske klase za dve (2) osobe: (i) od Aerodroma odredišta do Broda i (ii) od Broda do Aerodroma odredišta; a vreme i vrstu transporta će odrediti Organizator po svom potpunom pravu odlučivanja, u skladu sa raspoloživošću avio prevoznika;

Pravo učešća u konkursu imaju lica koja kumulativno ispunjavaju slede ć e kriterijume:
− Državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koji su stariji od 18 godina

Da bi lice učestvovalo na knkursu, potrebno je da tokom perioda trajanja konkursa izvrš i prijavu na Veb sajt, a koja će biti punovažna ukoliko su od strane učesnika kumulativno ispunjeni sledeć i uslovi:
− pristanak, saglasnost i postupanje u skladu sa Pravilima. Prihvatanjem pravila učesnik se saglašava i prihvata obaveze propisane pravilima. Svi uneti podaci moraju biti istiniti i tačni. Registracije u drugačijoj formi od one koja je navedena u ovim Pravilima se neće smatrati ispravnim i neće učestvovati u Konkursu.
− kupovina jedne (1) limenke od 250 ml bilo kojeg od slede ć ih Ultra Energy proizvoda: Ultra Original, Ultra Furry, Ultra Passion Punch, Ultra Mango ili kupovina jedne (1) limenke od 500 ml Ultra Original proizvoda(u daljem tekstu: Proizvod Ult ra ) na bilo kom prodajnom mestu lociran om u Republici Srbiji tokom Perioda trajanja konkursa, š to ć e u č esnik dokazati fiskalnim ise č kom
– računom ( u daljem tekstu: Potvrda ) na osnovu koga se mo ž e utvrditi ispunjenost ovog uslova;
− prijava na Veb sajt u skladu sa uslovima Konkursa uz davanje sledeć ih neophodnih podataka za učešće: puno ime i prezime, adresa e-pošte, odnosno e-mail adresa, broj telefona, skenirani primerak Potvrde i esej do 200 karaktera na temu Zaš to baš ja treba da osvojim Ultra krstarenje Ibicom? .

Oglasi

Informacije o dobitniku će biti dostupne od 31.08.2018. do 10.08.2018. na Veb sajtu , kao i na bilo koji drugi način za koji organizator eventualno smatra za shodno. Za pravila nagradne igre poseti http://www.ultraibica.rs/